Varige Moduler AS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Varige Moduler AS, nedenfor kalt VM, og kjøper. Betingelsene kan endres til enhver tid, og endring gjelder for etterfølgende salg og leveringer.

1. Priser

De til enhver tid gjeldende priser er eksklusiv frakt, montering og merverdiavgift. Dersom VM’ kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter, valutakursforandringer eller andre forhold som VM ikke er herre over, forbeholder VM seg rett til å regulere prisene tilsvarende.

2. Frakt og emballasje

Varene leveres som standard uten emballasje. Står VM ansvarlig for transport av varene, vil dette bli fakturert iht. tilbud eller annen etablert pris mellom VM og kjøper. Er det ikke avtalt pris på forhånd forbeholder VM seg retten til å fakturere påløpte fraktkostnader med administrasjonsgebyr.

3. Salgspant

Iht. panteloven § 3-14 har VM salgspant i den leverte vare for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. VM forbeholder seg salgspant i varen frem til hele kontraktssummen er betalt. Kjøper har ikke rett til å pantsette eller avhende varen før den er betalt i sin helhet.

4. Levering

Varer leveres iht. avtale. Varen settes ikke i produksjon eller utleveres før ansvarlig person hos kjøper har godkjent kontrakt/ ordrebekreftelse skriftlig.

5. Leveringstid

Oppgitt leveringstid angir den dato varene leveres fra VM.

6. Betaling

VM`s betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente i.h.t. gjeldende regler. VM forbeholder seg retten til å fakturere 1/3 ved kontraktsinngåelse/bestilling, 1/3 når vesentlig del er levert og 1/3 ved ferdiglevering. Ved ordre på flere produkter forbeholder VM seg retten til å delfakturere leverte produkter

7. Kredittvurdering, sikkerhet

Som et ledd i VM kvalitetssikringsprogram forbeholder VM seg retten til å foreta løpende kredittvurderinger og/eller innhente bankgaranti/forskudds-betaling før igangsettelse av ordre.

8. Avbestilling

Ved avbestilling skal uansett kjøper betale VM omkostninger for den del av tilvirkningen som allerede er utført, samt erstatning for VM tapte fortjeneste, samt andre direkte og dokumenterte tap som VM måtte lide.

9. Undersøkelsesplikt og reklamasjoner

Kjøper skal foreta gjennomgang og undersøkelse så snart varen er mottatt. Reklamasjon for eventuelle transportskader skal skje ved mottak av varen og anmerkes fraktbrev. Hvis ikke kjøper reklamerer i henhold til ovenstående, bortfaller reklamasjonsretten. Ved feil eller mangler på produktet skal dette meldes VM uten ugrunnet opphold, men senest innen 7 dager fra mottak av varen. Skjulte feil og mangler skal meldes til VM uten unødig opphold, men senest innen 7 dager etter at feilen er oppdaget eller burde vært oppdaget. Ved for sen varsling eller manglende vedlikehold, bortfaller erstatningsrett. Dersom VM er ansvarlig for mangel eller skade, skal reparasjoner utføres på verksted eller av personell godkjent av VM. Reklamasjon skal gis VM skriftlig og beskrive hva slags feil/mangel reklamasjonen gjelder og med tilstrekkelig dokumentasjon og bildemateriale. Dersom kjøper foretar utbedringer uten etter avtale med selger, skjer dette for kjøpers regning og risiko, og reklamasjonsretten bortfaller.

Nye varer.

Kjøpslovens reklamasjonsregler fravikes, jfr. Kjøpslovens §§ 32 og 33 og regulerer reklamasjonsadgangen for kjøper. Garanti er begrenset til 1 år etter levering på nye produkter.

Brukte varer.

Kjøpslovens § 19 første ledd bokstav a) til c) fravikes. Dette regulerer VM sitt mangelansvar ved salg av brukte varer. Ved salg av brukte varer kan kjøper ikke i noe tilfelle holde VM ansvarlig for mangler ved varen, med mindre VM har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

10. Rettigheter til tegninger, modeller m.v.

VM har alle immaterielle rettigheter til produkter, tegninger, spesifikasjoner, løsninger etc. som er utviklet av eller for VM, så fremt ikke tredjepart allerede har ervervet immaterielle rettigheter til dette eller VM utleder sine rettigheter fra tredjepart. Kjøper kan ikke uten VM skriftlige tillatelse bekjentgjøre, kopiere eller på annen måte uberettiget benytte nevnte rettigheter. Tegninger og dokumentasjon som utarbeides i forbindelse med tilbud/ordre/avtaler er VM sin eiendom. Tegninger, dokumentasjon eller utstyr for produksjon utleveres ikke for bruk hos kjøper eller tredjepart. Når tegninger og/eller utstyr overleveres fra kjøper for produksjon hos VM må denne garantere for at tredjemanns patenter eller rettigheter ikke blir misligholdt. Om slike forhold allikevel oppstår er det kjøper som er ansvarlig overfor tredjemann.

11. Bruk og vedlikehold

Kjøper eller bruker er ansvarlig for å sette seg inn i brukermanualer og relevante regler og instrukser for bruk av varen. Kjøper og bruker er ansvarlig for at underlaget som enheten skal brukes på er komprimert og avrettet, slik at dører eller annet utstyr skal kunne opereres på en tilfredsstillende måte. Kjøper er ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer eller etablere nødvendige rettigheter og avtaleforhold for a kjøper eller annen bruker lovlig skal kunne bruke varen.

12. Forbehold

Ved parti salg eller varer med begrenset antall på lager tas det forbehold om at varen kan bli solgt til andre kunder i perioden fra bestilling til fastsatt leveringstidspunkt (”tilgjengelighet/mellomsalg”).

13. Ansvarsbegrensning

VM’ ansvar begrenser seg til reparasjon av beviselig mangelfull vare innenfor reklamasjonsfristen. Dersom varen ikke lar seg reparere, tas den i retur mot tilbakebetaling av kjøpesum. Annen direkte tap og skade erstattes ikke. VM er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap og følgeskader.

14. Force majeure

Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal en part varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. En part kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kjøper betaler avtalt pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse.

15. Næringskjøp og forbrukerkjøp

Lov om kjøp 1988 (Kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelser ikke bestemmer noe annet. Bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder i forbrukerkjøp så langt de ikke strider mot ufravikelige bestemmelser i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

16. Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om skal bringes inn for Oslo tingrett til avgjørelse.